Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 17. 11. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„V souvislosti s usnesením Rady Ústeckého kraje z 14. 10. 2020 č. 034/111R/2020 bod 14.5 Porušení rozpočtové kázně Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o. žádám o poskytnutí informací:

 

1.     Písemné oznámení vedoucímu orgánu veřejné správy, že při výkonu průběžné kontroly hospodaření příspěvkové organizace Oblastní muzeum a galerie v Mostě, Čsl. armády 1360/35, 43438 Most, bylo zjištěno nakládání s veřejnými prostředky v rozporu s právními předpisy. Jaká opatření k nápravě vedoucí orgán veřejné správy přijal?

2.     Kdy byla prováděna průběžná kontrola hospodaření, kdy byla zpracována zpráva a kdy byla předána příspěvkové organizaci?

3.     Kopie návrhu ekonomického odboru na výši odvodu a dokladů o vzájemném jednání odboru KaPP s odborem ekonomickým, příp. dalšími odbory krajského úřadu o výši odvodu.

4.     Rozhodnutí, kterým byl dle ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, IČ: 00080730, sídlo: Čsl. armády 1360/35, Most PSČ: 434 38, uložen odvod ve výši 4 128 045,44 Kč do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo v období roku 2019.

5.     Rozhodnutí o snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně na částku 101 787,00 Kč s odůvodnění snížení.

6.     Důvodová zpráva pro jednání Rady ÚK dne 14. 10. o porušení rozpočtové kázně OMG v Mostě.“

 

Odpověď na stížnost ze dne 7. 12. 2020:

 

Vážený pane,

dne 7. 12. 2020 obdržel povinný subjekt stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – KUUK Rozpočtová kázeň. Na základě § 16a odst. 5 InfZ vyřídí povinný subjekt stížnost tím, že žadateli plně vyhoví a poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

V tomto případě povinný subjekt posílá odpověď na stížnost, kde se maximálně snaží vyhovět stěžovateli.

K bodu 1 žádosti:

Písemné oznámení vedoucímu orgánu veřejné správy, že při výkonu průběžné kontroly hospodaření příspěvkové organizace Oblastní muzeum a galerie v Mostě, Čsl. armády 1360/35, 43438 Most, bylo zjištěno nakládání s veřejnými prostředky v rozporu s právními předpisy. Jaká opatření k nápravě vedoucí orgán veřejné správy přijal?

Vzhledem k tomu, že se jedná o porušení rozpočtové kázně u příspěvkové organizace zřízené ÚK dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, není v tomto případě postupováno dle § 22 zákon 250/2000 Sb., který se vztahuje na dotace nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu územně správního celku.

Jediným orgánem příslušným k rozhodování o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Ústeckého kraje je v rámci výkonu zřizovatelských funkcí Rada Ústeckého kraje. Odvod ve výši neoprávněně použitých prostředků lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zřizovatel porušení rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo.

Ústecký kraj má k této problematice zpracovanou Směrnici č. S – 2/2012, kterou přikládáme.

Dle organizačního řádu ÚK zastupuje odbor kultury a památkové péče ÚK vůči zřízeným organizacím v oblasti kultury a připravuje a předkládá materiály pro jednání orgánů kraje.

Z těchto důvodů se při řešení porušení rozpočtové kázně neinformuje vedoucí orgánu veřejné správy, ale přímo orgán kraje tedy Rada Ústeckého kraje.

K bodu č. 3 žádosti:

Kopie návrhu ekonomického odboru na výši odvodu a dokladů o vzájemném jednání odboru KaPP s odborem ekonomickým, příp. dalšími odbory krajského úřadu o výši odvodu.

Ve směrnici č. S - 2/2012 je uvedeno - Požádá-li příspěvková organizace o prominutí nebo částečné prominutí odvodu, předloží věcně příslušný odbor s vyjádřením ekonomického odboru tuto žádost v nejbližším možném termínu k rozhodnutí Radě Ústeckého kraje.

Vyjádření odboru ekonomického k výši odvodu je uvedeno v důvodové zprávě předložené RÚK dne 14. 10. 2020 bod 14. 5., kterou jste již obdržel.

Hlavním dokladem vzájemného jednání mezi odborem ekonomickým a svodným odborem kultury a památkové péče je tedy považováno vyjádření odboru EK. v důvodové zprávě včetně podpisu vedoucího odboru.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 30.12.2020 / 30.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu