Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 19. 11. 2020.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„V souvislosti s usnesením Rady Ústeckého kraje z 14. 10. 2020 č. 034/111R/2020 bod 14.5 Porušení rozpočtové kázně Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o. žádám o poskytnutí informací:

 

1.     Písemné oznámení vedoucímu orgánu veřejné správy, že při výkonu průběžné kontroly hospodaření příspěvkové organizace Oblastní muzeum a galerie v Mostě, Čsl. armády 1360/35, 43438 Most, bylo zjištěno nakládání s veřejnými prostředky v rozporu s právními předpisy. Jaká opatření k nápravě vedoucí orgán veřejné správy přijal?

2.     Kdy byla prováděna průběžná kontrola hospodaření, kdy byla zpracována zpráva a kdy byla předána příspěvkové organizaci?

3.     Kopie návrhu ekonomického odboru na výši odvodu a dokladů o vzájemném jednání odboru KaPP s odborem ekonomickým, příp. dalšími odbory krajského úřadu o výši odvodu.

4.     Rozhodnutí, kterým byl dle ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, IČ: 00080730, sídlo: Čsl. armády 1360/35, Most PSČ: 434 38, uložen odvod ve výši 4 128 045,44 Kč do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo v období roku 2019.

5.     Rozhodnutí o snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně na částku 101 787,00 Kč s odůvodnění snížení.

6.     Důvodová zpráva pro jednání Rady ÚK dne 14. 10. o porušení rozpočtové kázně OMG v Mostě.“

 

Odpověď na žádost:

K bodu č. 1

Oznámení bylo odesláno společně s protokolem o průběžné kontrole dne 8. 9. 2020 (protokol + průvodní dopis přikládáme do přílohy)


K bodu č. 2

Průběžná kontrola byla prováděna v termínu od 2. 3. 2020 – 13. 3. 2020, zpráva byla postupně zpracovávána po dni, kdy bylo jednáno o výši odvodu (tzn. po datu 14. 7. 2020) a následně vyhotovena a odeslána k 8. 9. 2020. V souvislosti s opatřeními k epidemii koronaviru (SARS CoV-2) a omezením řešení agendy krajského úřadu na nezbytnou míru, byla v březnu 2020 celá věc ve stadiu rozpracovanosti a dále pokračovala v souladu s lhůtou danou zákonem.


K bodu č. 3

Dne 14. 7. 2020 v 10h proběhlo ústní jednání  o výši odvodu mezi odborem kultury a památkové péče s odborem ekonomickým. Za odbor KaPP  jednal vedoucí odboru a referentka, za odbor ekonomický bylo jednáno s vedoucím odboru a vedoucí oddělení správy poplatků, odvodů a daní. Písemný záznam vyhotoven nebyl. Odbor ekonomický se k výši odvodu vyjádřil v důvodové zprávě materiálu předloženému RÚK dne 14. 10. 2020 bod 14.5., který přikládáme v příloze.


K bodu č. 4

Rozhodnutí, kterým byl uložen odvod je usnesení RÚK č. 034/111R/2020 ze dne 14. 10. 2020 (přiloženo do přílohy + oznámení o rozhodnutí uloženého odvodu ze dne 27. 10. 2020)

 

K bodu č. 5

Rozhodnutí o snížení odvodu je součástí usnesení RÚK č. 034/111R/2020 (přiloženo do přílohy)


K bodu č. 5

Důvodová zpráva je uvedena v příloze bod 14.5.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 11.12.2020 / 11.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu