Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 23. 11. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Vážení,

dovoluji si obrátit se na Vás s níže uvedenou žádostí o poskytnutí informací.

 

Je mi známo, že zastupitelstvo Ústeckého kraje vydalo dne 22.06.2020 pod usnesením 025/30Z/2020 s účinností ode dne 06.08.2020 úplné znění Zásad územního rozvoje ústeckého kraje po vydání 1., 2. a 3. aktualizace (dále jen „ZÚR“). Těmito ZÚR měl být přesunut regionální biokoridor 584 Libkovice – Niva Bíliny na pozemky v k.ú. Růžodol. Vzhledem k tomu, že ZÚR jsou komplexním dokumentem, žádám tímto o poskytnutí informace, kde konkrétně v ZÚR ( v jaké jejich části) je uvedeno, jaké pozemky v k.ú. Růžodol budou konkrétně dotčeny předmětným biokoridorem 584 Libkovice – Niva Bíliny. Zároveň prosím o zaslání dokumentu, v němž je zdůvodněno, proč byl předmětný biokoridor přesunut právě na pozemky v k.ú. Růžodol. Jelikož přesunem biokoridoru na dotčené pozemky v k.ú. Růžodol dojde ke změně určení těchto pozemků, zcela jistě bylo umístění biokoridoru právě sem detailně odůvodněno a specifikováno.

 

Zároveň žádám o zaslání příslušných dokumentů (příslušných částí ZÚR a dokumentů obsahujících odůvodnění přesunu biokoridoru) včetně rozhodnutí o jejich schválení, pokud již byly vyhotoveny.

Jsem toho názoru, že na uvedenou informaci výše mám nárok a to dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.“

 

Odpověď na žádost:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (KÚ ÚK, UPS), obdržel dne 24. 11. 2020 Vaši žádost, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (informační zákon), v platném znění.

Předmětem žádosti je požadavek na sdělení informací týkajících se obsahu platných Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění aktualizace č. 1., 2. a 3, které nabyly účinnosti 6. 8. 2020. Konkrétně se jedná o tyto dotazy/požadavky:

 

1) Kde konkrétně v ZÚR (v jaké jejich části) je uvedeno, jaké pozemky v k. ú. Růžodol budou konkrétně dotčeny předmětným biokoridorem 584 Libkovice – Niva Bíliny,

2) zaslání dokumentu, v němž je zdůvodněno, proč byl předmětný biokoridor přesunut právě na pozemky v k. ú. Růžodol,

3) zaslání příslušných dokumentů (příslušných částí ZÚR a dokumentů obsahujících odůvodnění přesunu biokoridoru) včetně rozhodnutí o jejich schválení.

K jednotlivým bodům žádosti sděluje KÚ ÚK, UPS následující.

 

K bodu 1):

Dle ustanovení § 36 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), jsou zásady územního rozvoje dokumentem, který v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Dle ustanovení téhož paragrafu, odst. 3), nesmí zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím. Dále dle § 43, odst. 3) stavebního zákona územní plán, v souvislostech a podrobnostech území obce, zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Z tohoto důvodu nemohou zásady územního rozvoje obsahovat výčet pozemků, které budou koridorem vymezeným zásadami územního rozvoje konkrétně dotčeny. Zpřesnění ploch a koridorů na podkladu katastrální mapy je podrobnost náležící územnímu plánu, přičemž konkrétní výčet pozemků v textové části územního plánu se uvádí jen u veřejně prospěšných staveb a opatření, pro něž lze práva k pozemkům uplatnit

předkupní právo, a to z důvodu následného zápisu vzniklých práv do katastru nemovitostí. V ostatních případech slouží k polohovému určení území dotčeného plochou či koridorem (vymezeným v zásadách územního rozvoje nebo územním plánu) výhradně grafické znázornění v příslušných výkresech, které jsou nedílnou součástí dokumentace.

 

K bodu 2):

V roce 2015 došlo usnesením vlády č. 827/2015 k úpravě limitů těžby na lomu Bílina, což vyvolalo nutnost přesunutí regionálního biokoridoru (RBK) 584 Libkovice – Niva Bíliny mimo prostor budoucí těžby. V roce 2016 byla proto zpracována studie „Návrh řešení koncepce územního systému ekologické stability pro území dotčené změnou územně ekologického limitu na lomu Bílina“ zpracovaná Atelierem T - plan, s. r. o. (zodpovědný řešitel Ing. Tomáš Daněk, autorizace č. 4418 dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro specializaci „Územní systémy ekologické stability“), která přesunutí RBK 584 Libkovice – Niva Bíliny řešila, a která byla podkladem pro jeho nové vymezení v 2. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Zadavatelem studie je společnost Severočeské Doly, a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov. Se souhlasem zadavatele Vám poskytujeme tuto studii v elektronické podobě prostřednictvím odkazu na stažení, který bude aktivní 30 dní od doručení:

https://uschovna.kr-ustecky.cz/index.php/s/g9GcqR8k5qfrNFe

 

K bodu 3):

2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, která řeší vymezení RBK 584 Libkovice – Niva Bíliny, je včetně úplného znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci a usnesení zastupitelstva kraje o jejím vydání, v souladu s ustanovením §164 odst. 2) stavebního zákona, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách krajského úřadu. Obě dokumentace jsou dostupné pod následujícími odkazy:

2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje:

https://www.kr-ustecky.cz/opatreni-obecne-povahy-2-a-zur-uk/ds- 100617/archiv=0&p1=204650

 

Úplné znění Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění aktualizace č. 1, 2. a 3:

https://www.kr-ustecky.cz/uplne-zneni-zur-uk-po-vydani-1-2-a-3-azur-uk/ds- 100490/archiv=0&p1=204650

 

Pro úplnost sdělujeme, že odůvodnění změny vymezení koridoru RBK 584 Libkovice – Niva Bíliny s odkazem na výše uvedenou studii je uvedeno na str. 440 odůvodnění 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

 

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 7.12.2020 / 7.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu