Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 26. 8. 2020.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

Na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, žádám pro 2ZO ČZS kopie všech dokumentů a zprávy hygienika; respektive těch částí dokumentů týkajících se posouzení a rozhodování o tom, z jakého důvodu v části „A“ má být pouze z jedné strany silnice obchvatu protihluková stěna a z druhé strany oplocení. Dále Vás žádám o sdělení, zda tento požadavek na dodatečnou stavební úpravu v části „A“ vznesený 2ZO ČZS budete akceptovat.

 

Odpověď:

Vážený pane předsedo,

na základě Vašeho dopisu a žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme, že stavba byla v rámci územního řízení posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí. Záměr byl dle platné legislativy posouzen a Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství dospěl k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Stavební úřad v Roudnici nad Labem následně na základě všech potřebných vyjádřeních a posouzeních vydal územní rozhodnutí, a protože dle již citovaného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nenastala povinnost v této oblasti řešit ochranu proti hluku, nebylo potřeba navrhovat jakákoliv opatření. To potvrzuje také stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje z 10. 2. 2012, které dokládáme přílohou.

I přes to, se investor stavby rozhodl vyhovět požadavku 5. ZO. ČZS, který byl dotčeným účastníkem řízení a místo plotu pro oddělení stavby vybudovat na jedné straně protihlukovou stěnu. V rámci dokumentace nebyla protihluková stěna posouzena akustickou studií, protože předmětný prostor nebyl předmětem ochrany.

Dále upozorňujeme, že stavba byla posuzována také z hlediska ochrany ovzduší a na základě zjišťovacího řízení nebylo shledáno, že je třeba okolí stavby ochránit.

V příloze dokládáme kopii Závěru zjišťovacího řízení z 20. 8. 2008, kopii Vyjádření z hlediska posuzování vlivů na ŽP ze dne 2. 11. 2011 a kopii stanoviska KHS ÚK ze dne 10. 2. 2012. Tato stanoviska, stejně tak vydané Územní rozhodnutí určili stavebníkovi provést kontrolní měření hladin hluku v chráněném venkovním prostoru staveb umístěných v blízkosti obchvatu, resp. v referenčních bodech.

Investor v rámci kolaudačního řízení bude postupovat v souladu s platnou legislativou a požadavky dotčených orgánů.

Přes uvedená nařízení, je investor ochoten provést akustickou studii i v dotčené oblasti po uvedení stavby do provozu. V případě, že budou limity překročeny, bude Ústecký kraj postupovat dle případných podmínek, která stanoví návrh protihlukových opatření.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 18.9.2020 / 18.9.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu