Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 20. 8. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Vážená paní, vážený pane, 

Na základě § 13 zákona č. 106/1999 Sb. bych ráda požádala o následující informace: 

1.     zda Hejtman kraje využil během nouzového stavu, který byl vládou vyhlášen od 12. března do 17. května 2020, možnosti nařídit pracovní povinnost studentům pracovním příkazem na základě § 14 odst. 4 písm. a) krizového zákona, 

2.     pokud ano, tak Vás dále žádám o informace 

1.    podle jakého klíče byli studenti, jimž byla pracovní povinnost uložena, vybíráni (například pobyt na území kraje, aktivní studium na území kraje, studium vybraných oborů, předchozí dobrovolnická činnost atp.), 

2.    jakým způsobem byl studentům pracovní příkaz doručován,  

3.    na jakou práci, případně do kterých institucí, byli studenti a studentky přidělováni, 

4.    kdo byl pověřen jejich vedením na místě výkonu pracovní povinnosti (např. zadávání konkrétních úkolů, dohled), 

5.    zda byli studenti za pracovní povinnost odměňováni, pokud ano, zda na základě ustanovení § 35 krizového zákona, nebo na základě pracovněprávních dohod, 

6.     jakým způsobem byla studentům rozvrhována pracovní doba, 

7.    jakým způsobem byla se studenty řešena ochrana bezpečnosti a zdraví při práci, 

8.    zda se studenti k výkonu takto uložené práce dostavili a zda úřad případně řešil nerespektování pracovní povinnosti, 

9.    zda spolupráce s těmito studenty dále pokračovala po ukončení krizového stavu. 

3.     Pokud je odpověď na první otázku záporná: 

1.     zda kraj využil v období nouzového stavu studentů, dobrovolnických organizací nebo spolupráce se středními, vyššími odbornými školami a vysokými školami. 

4.     Zda byla pracovní povinnost v době nouzového stavu nařízena i jiným osobám než studentům. 

5.     Zda kraj vydal v souvislosti s pracovní povinností nějaké obecně závazné předpisy. 
 

Informace budou použity pro účely odborného článku týkajícího se pracovní povinnosti studentů v době nouzového stavu a pro další výzkumné činnosti Masarykovy univerzity. Předmětem výzkumu nejsou informace o jednotlivých konkrétních studentech nebo statistické údaje, nýbrž praktický postup úřadů během nouzového stavu.“

 

 

Odpověď:

Povinný subjekt poskytuje dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ v souladu se žádostí následující informace.

 

1.         Zda Hejtman kraje využil během nouzového stavu, který byl vládou vyhlášen od 12. března do 17. května 2020, možnosti nařídit pracovní povinnost studentům pracovním příkazem na základě § 14 odst. 4 písm. a) krizového zákona.

 

Ano.

 

2.         Pokud ano, tak Vás dále žádám o informace 

1.     podle jakého klíče byli studenti, jimž byla pracovní povinnost uložena, vybíráni (například pobyt na území kraje, aktivní studium na území kraje, studium vybraných oborů, předchozí dobrovolnická činnost atp.);

Postupováno bylo v souladu s doporučeným postupem (dále jen „DP“)  MPSV ČR č. 5/2020 Pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb. MPSV ČR nařídilo  poskytovatelům sociálních služeb, aby v případě ohrožení poskytování sociálních služeb z důvodu personálního výpadku oproti registrované organizační struktuře, jehož důsledkem je ohrožení života nebo zdraví uživatelů (v souvislosti s koronavirovou situací), informovali kraj, v jehož územním obvodu služby poskytují, a zároveň obec s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu je služba poskytována. Kraj, respektive odbor sociálních věcí prostřednictvím odboru školství mládeže a tělovýchovy si vždy dle konkrétního požadavku poskytovatele vyžádal možné seznamy studentů pro výkon pracovní povinnosti. Rozhodujícím faktorem bylo místo poskytování poskytovatele, trvalý pobyt studenta na území Ústeckého kraje, aktivní studium na území Ústeckého kraje. Příslušná škola vždy doporučila k plnění pracovní povinnosti příslušné seznamy studentů. Pracovní povinnost byla nařízena studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a studentům středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.     jakým způsobem byl studentům pracovní příkaz doručován;  

Studentům byl pracovní příkaz předáván osobně při nástupu k výkonu pracovní povinnosti příslušným poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb.

 

3.     na jakou práci, případně do kterých institucí, byli studenti a studentky přidělováni;

Studenti byli přidělováni k poskytovatelům sociálních služeb jako pracovníci v sociálních službách.

Ve zdravotnických zařízeních byli studenti zařazeni dle usnesení vlády č. 220 a č. 404 podle dosaženého vzdělání na pozice sanitář, ošetřovatelka, praktická sestra.

 

4.     kdo byl pověřen jejich vedením na místě výkonu pracovní povinnosti (např. zadávání konkrétních úkolů, dohled); 

Statutární orgán poskytovatele sociálních služeb, ke kterému byla pracovní povinnost nařízena.

Hlavní sestra příslušného zdravotnického zařízení jako zaměstnavatele.

 

5.     zda byli studenti za pracovní povinnost odměňováni, pokud ano, zda na základě ustanovení § 35 krizového zákona nebo na základě pracovněprávních dohod; 

Studenti byli odměňováni dle ustanovení § 35 krizového zákona.

 

6.     jakým způsobem byla studentům rozvrhována pracovní doba;

V rámci rozhodnutí o pracovní povinnosti byla stanovena doba od kdy – do kdy bude výkon pracovní povinnosti probíhat. Konkrétní rozvržení pracovní doby pak bylo plně v kompetenci statutárního orgánu poskytovatele, ke kterému byla pracovní povinnost nařízena.

 

7.     jakým způsobem byla se studenty řešena ochrana bezpečnosti a zdraví při práci; 

Dle předpisů zaměstnavatele.

 

8.     zda se studenti k výkonu takto uložené práce dostavili a zda úřad případně řešil nerespektování pracovní povinnosti; 

Studenti se k výkonu pracovní povinnosti dostavili.

 

9.     zda spolupráce s těmito studenty dále pokračovala po ukončení krizového stavu. 

U některých poskytovatelů sociálních služeb spolupráce se studenty pokračovala na základě uzavřených DPČ nebo DPP. V oblasti zdravotnictví není tento údaj znám.

 

3.         Zda byla pracovní povinnost v době nouzového stavu nařízena i jiným osobám než studentům. 

Pracovní povinnost byla nařízena jen studentům.

 

4.         Zda kraj vydal v souvislosti s pracovní povinností nějaké obecně závazné předpisy. 

Nebyly.

 

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 3.9.2020 / 3.9.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu