Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Pravidla soutěže

 

 
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE „DOPRAVCE ROKU 2012“

 

1. Organizátor a pořádající agentura

Krajský úřad Ústeckého kraje se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,
PSČ: 400 02, identifikační číslo: 70892156, (dále jen „pořadatel“) pořádá ve spolupráci s agenturou Milan Vodička se sídlem Žebrák, Na Pěšině 411, PSČ 267 53, identifikační číslo: 88332497 (dále jen „organizátor“), soutěž s názvem „Dopravce roku 2012“, (dále jen "soutěž"), a to v období od 22. 10. 2012 do 30. 11. 2012 (dále „soutěžní období“).

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce http://www.dopravceroku.cz a jsou k dispozici k nahlédnutí u organizátora soutěže.

3. Komu je soutěž určena?

Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců pořadatele, organizátora a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4. a čl. 6. těchto pravidel.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Do soutěže budou zařazeny všichni soutěžící, kteří splní podmínky účasti v soutěži dle článku 3. těchto pravidel, a kteří v průběhu soutěžního období (jedním z níže uvedených způsobů) poskytnou organizátorovi soutěže odpovědi na soutěžní otázky a vyplní všechny požadované údaje v registračním formuláři a dotazníku pořadatele.

Registrační formulář s dotazníkem může být v průběhu soutěžního období soutěžícím vyplněn jedním z následujících způsobů:

(a)   vyplněním elektronické verze registračního formuláře s dotazníkem na internetových stránkách soutěže www.dopravceroku.cz a jeho odesláním prostřednictvím Internetu organizátorovi soutěže; nebo

(b)   vyplněním tištěné verze registračního formuláře s dotazníkem (který soutěžící obdržel od pořadatele a/nebo organizátora soutěže v průběhu soutěžního období) a jeho odesláním na adresu: Krajský úřad Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem.

Pořadatel ani organizátor soutěže nenesou žádnou odpovědnost v případě, že se registrační formulář s dotazníkem nepodaří doručit organizátorovi soutěže či bude-li doručen po uplynutí soutěžního období a to z důvodů spočívajících zejména na straně provozovatele telefonní či internetové sítě či z důvodů spočívajících na straně České pošty nebo na straně určeného městského úřadu, který bude shromažďovat hlasovací lístky po dobu soutěžního období.

Do slosování o výhry dle článku 6. těchto pravidel soutěže bude každý soutěžící, který splní podmínky účasti v soutěži, zařazen pouze jedenkrát. Tzn., že v případě, doručí-li soutěžící v průběhu soutěžního období organizátorovi soutěže několik vyplněných registračních formulářů s dotazníkem (jedním z výše uvedených způsobů), bude do slosování o výhry zařazen pouze jednou, a to na základě registračního formuláře s dotazníkem, který byl organizátorovi soutěže doručen nejdříve.

Soutěžící, kteří nesplní výše uvedená pravidla pro účast v soutěži, budou ze soutěže vyloučeni. Ze soutěže budou též vyřazeni ti soutěžící, jejichž registrační formuláře s dotazníkem nebudou vyplněny řádně, budou obsahovat neúplné údaje, budou nečitelné či jinak nesrozumitelné.

5. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

3 x tablet.

7x balíčky regionálních výrobků Ústeckého kraje.

Výherci jednotlivých výher budou určeni způsobem uvedeným v článku 6. těchto pravidel soutěže. Každý soutěžící může získat pouze jednu výhru v soutěži.

Pořadatel ani organizátor soutěže nenesou žádnou odpovědnost v případě, budou-li výhry zcela či zčásti změněny nebo poskytnuty se zpožděním. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6. Určení výherců a předání výher

Po skončení soutěžního období vybere organizátor soutěže ty soutěžící, kteří mu v průběhu soutěžního období doručili řádně vyplněný registrační formulář s dotazníkem způsobem uvedeným v článku 4. pravidel soutěže. Tito soutěžící budou zařazeni do slosování o výhru v soutěži.

Ze všech soutěžících zařazených do slosování o výhru v soutěži vylosuje organizátor soutěže nejpozději ve lhůtě patnácti pracovních dnů ode dne ukončení soutěžního období 10 (deset) soutěžících, kteří se stanou výherci výhry v soutěži. Současně bude vylosováno i 5 (pět) náhradníků pro případ, že vylosovaní výherci neprokáží splnění podmínek v soutěži nebo nesplní podmínky pro předání výhry v soutěži stanovené níže v těchto pravidlech.

Výherci výhry budou kontaktování organizátorem soutěže ve lhůtě patnácti pracovních dnů od losování, a to na telefonním čísle uvedeném v registračním formuláři, nebo jiným způsobem. Výherci budou na požádání povinni prokázat, že splňují podmínky účasti v soutěži – tedy jméno, příjmení, adresa, podpis a uvést identifikační údaje, které byly vyplněny v registračním formuláři s dotazníkem. Výslovně se uvádí, že organizátor je povinen ve vztahu ke každému výherci uskutečnit nejvýše tři pokusy o oznámení výhry. Budou-li všechny pokusy neúspěšné, je pořadatel oprávněn rozhodnout o tom, že takový výherce ztrácí nárok na výhru.

Nepodaří-li se výherce kontaktovat ani při třetím pokusu nebo neprokáže-li výherce splnění podmínek v soutěži ve lhůtě stanovené organizátorem soutěže při sdělení oznámení o výhře, ztrácí tento výherce na výhru bez dalšího nárok a na jeho místo nastoupí vylosovaný náhradník. Pořadatel soutěže bude vůči tomuto náhradníkovi postupovat stejným způsobem jak uvedeno výše. Nepodaří-li se organizátorovi soutěže vylosovaného náhradníka kontaktovat nebo neprokáže-li ani tento náhradník splnění podmínek účasti v soutěži, výhra v soutěži propadá a nebude dále udělena.

Výherce výhry je povinen si výhru převzít nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne sdělení oznámení o výhře a prokázání splnění podmínek v soutěži. Výherce je povinen řídit se při čerpání výhry pokyny poskytovatele výhry. Organizátor ani pořadatel soutěže nenesou žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé výherci výhry v souvislosti s čerpáním výhry. Přesné podmínky čerpání výhry budou stanoveny příslušným dopravcem, který danou výhru poskytne.

Nebude-li výherce výhry při jejím uplatněný postupovat tak, jak je uvedeno výše v těchto pravidlech, ztrácí bez dalšího na tuto výhru v soutěži nárok.

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny kontaktních údajů, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za to, nepodaří-li se výherci doručit zprávu o výhře v soutěži na uvedených kontaktních údajích z důvodů, že výherce nepřebírá telefonní hovory a poštovní zásilky nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele a/nebo organizátora soutěže (zejména pak z důvodů na straně provozovatele telefonní sítě či České pošty).

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Odesláním/odevzdáním registračního formuláře s dotazníkem dle čl. 4. těchto pravidel každý soutěžící (fyzická osoba):

a)     dává pořadateli soutěže v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadatelům v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; dále též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména organizátorem soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Soutěžící souhlasí s tím, aby pořadatel předal organizátorovi soutěže, jako jinému správci, osobní údaje soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo, za účelem jejich použití dle písm. b) a c) tohoto článku. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním;

b)    dává pořadateli soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím svého telefonního čísla, pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení; a

c)     dává pořadateli soutěže v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Odesláním/odevzdáním registračního formuláře s dotazníkem dle čl. 4. těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

 

V Ústí nad Labem dne 4.10.2012.

 
Zodpovídá: Petr Janda
Vytvořeno / změněno: 18.10.2012 / 18.10.2012
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu